Relaxation

  • Ados / Adultes au Lycée Napoléon
  • Mardi : 18h15 – 19h15
  • Tarif : 140€ / 160€ / 180€
  • Intervenant : Alima BENBAKIR